SERVEIS TÈCNICS

 REDACCIÓ DE PROJECTES

– Ampliació, reforma i / o rehabilitació en edificis.

– Reforç i consolidació estructural.

– Demolició d’edificacions.

– Manteniment i conservació d’edificis (façanes, cobertes, …).

– Reforma i adequació de locals.

– Decoració i interiorisme.

– Urbanització. Parcel·lacions.

– Naus (industrials i agrícoles).

– Instal·lacions esportives (pistes, piscines, …).

– Aparcaments.

– Edificació auxiliar (trasters, vestuaris, garatge).

– Construccions efímeres (espectacles públics, estands, caseta de vendes, quioscs, etc.

– Supressió de barreres arquitectòniques (rampes d’accés, elevadors, …)

– Implantació d’ascensors.

– Implantació de mitjans auxiliars. Instal·lació de bastides.

– Instal·lació de grua.

– Ocupació de via pública (tancament d’obres, bastides).

– Sondatges i rases.

– Tanques i cartelleres publicitàries.

– Tanques i tancaments de parcel·les.

PROJECTES PARCIALS

– Mesuraments i pressupostos.

– Càlculs d’estructures

– Càlculs d’instal·lacions

DIRECCIÓ TÈCNICA D’OBRES

– Direcció d’obres.

– Direcció de l’execució d’obres.

SEGURETAT I SALUT

– Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’obra.

– Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte.

– Redacció d’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

– Redacció de pla o pla bàsic de seguretat i salut.

INFORMES, CERTIFICATS I DICTAMENS

– Informes d’inspecció Tècnica d’Edificacions (ITE).

– Informes sobre patologies i danys en l’edificació.

– Certificats de Seguretat i Solidesa.

– Certificats de superfície, per a regulació davant Cadastre.

– Certificats d’antiguitat, per inscripció d’immobles en Registre de la Propietat.

– Certificats notarials, habitabilitat.

– Certificats d’Eficiència Energètica, etc.

DOCUMENTS TÈCNICS

– Per a Llicències d’Obres.

– Per a Llicències d’obertura d’establiments: Posada en Marxa d’Activitats.

– Per Expedients de Legalització.

– Per Ordres d’Execució d’Obres de Conservació per la Gerència d’Urbanisme.

– Plans de Control de Qualitat: Redacció i seguiment.

– Programació i planificació d’obres.

– Llibres d’edificis.

ESTUDIS ECONÒMICS

– Taxacions i valoracions immobiliàries.

– Estudis de viabilitat econòmica.

– Estudi i comparació de pressupostos / ofertes.

– Control econòmic de promocions i obres. Anàlisi de costos reals i previstos.

ALTRES

– Assessorament tècnic a:

· Promotors,
· Constructors,
· Organismes oficials,
· Administradors de finques,
· Advocats.
· Gestories administratives,
· Particulars, …

– Col·laboracions professionals.

– Project Management. Gestió integrada de projectes.

– Delimitacions de terrenys, solars i edificacions.

– Aixecament de plànols.

– Inspecció i comprovació d’instal·lacions.

– Seguiment del pla de manteniment i de les seves instal·lacions.

– Redacció d’ofertes tècniques i econòmiques per a licitacions de contractació d’obres.

– Delineació de plànols.